אסיפה כללית
תחום  אחר
שם המזמין  צלילה
מקום הפעילות
תאריך ושעת תחילת הפעילות  02/01/2013 20:00
תאריך ושעת סיום הפעילות  02/01/2013 22:00
מהות הפעילות
על סדר היום
1. שטח באר טוביה בשיפוט קרית מלאכי
2. אישור עקרוני לקידום נושא 60 דונם לתעסוקה
3. העברת שטח של 16 מ"ר לחברת חשמל בגין מערכת סולרית.

בהמשך לחומר רקע שחולק לאסיפה הקודמת
סעיף 3 בסדר היום: העברת שטח של בגודל 16 מ"ר לחברת החשמל בגין מערכת סולארית

לצורך הקמת חדר טרנספורמציה לצורך מערכת סולארית, חברת החשמל דורשת העברת זכויות בקרקע עליה ייבנה החדר. על כן יש צורך לחתום על כתב ויתור למינהל לצורך העברת שטח בגודל 16 מ"ר לחברת החשמל לצורך בניית חדר טרנספורמציה.
ההנהלה ממליצה לאסיפה לאשר העברת הזכויות על שטח בגודל 16 מ"ר לחברת החשמל לצורך בניית חדר טרנספורמציה. בכפוף לחתימת בעלי המשק על כתב התחיבות כי הם נושאים בכל הוצאה כספית בגין העברה או החדר עצמו.

המניין החוקי לקיום האסיפה ולקבלת החלטות בה 51% מהחברים באגודה. אם לא יהיה מניין חוקי בשעת פתיחת האסיפה, תכונס אסיפה נדחית כעבור שעה, בשעה 21:00, באותו מקום, ובאסיפה זו יתקיים דיון ותתקבלנה החלטות בכל מספר משתתפים שהוא.