ועדי המושב
הישוב מנוהל על ידי שני ועדים נבחרים:
 1. ועד מקומי בן 5 חברים אשר נבחר פעם ב 5 שנים, בעת הבחירות לראשות המועצה על ידי כלל תושבי המושב. הועד פועל על פי צו המועצות האזוריות, שואב את סמכותו מהמועצה האזורית ופועל בהתאם לתקנות משרד הפנים.
 2. הנהלת אגודה חקלאית שיתופית בת 5 חברים הנבחרת אחת לשנתיים. חבריה נבחרים אישית על ידי כלל חברי האגודה החקלאית השיתופית. ההנהלה פועלת על פי פקודת האגודות השיתופיות.

תפקידי הועדים:

 • קביעת תוכניות עבודה ופיתוח הכפר על פי צרכי הקהילה.
 • קבלת החלטות בתחומים מוניציפליים וחברתיים.
 • ניהול תקציב וקביעת גובה המסים בעקבות מדיניות הועדים והחלטותיהם
 • העסקת בעלי תפקידים על ידי חברי הועדים, שכפופים להם.
 • ביצוע החלטות הועדים תוך עמידה בקשר עם שאר חברי הועד וחברי האגודה
 • קשר למחלקות המועצה.


להלן חלוקת תחומי האחריות בין הועד המקומי להנהלת האגודה החקלאית:


התחומים אשר באחריות הועד המקומי:

 • השירותים המוניציפליים בכפר הניתנים על ידי המועצה ו / או על ידי המושב עצמו.
 • ביקורת על ביצוע השירותים ואיכותם (בטיחות, תברואה, גינון, חשמל ציבורי, דואר, אזורים ציבוריים).
 • ניהול מערך הרכש הקשור באספקת השירותים שבתחום אחריותם.
 • איתור צרכים חברתיים ותרבותיים של התושבים והבאתם לכלל ביצוע.
 • גינון ומים בכל השטחים הציבוריים.
 • העסקת העובדים, פיקוח על עבודתם, יצוג העובדים מול התושבים (מזכירות המושב, חצרן, אנשי נקיון וקבלני משנה).
 • חינוך בלתי פורמלי: תנועת הנוער, תרבות וחגים, חוגים , ספריה, מועדון ותיקים וארכיון.
 • שירותי דת: בית הכנסת, בית העלמין.
 • ביטחון: שמירה, צוות חרום מושבי ושערי המושב.
 • ניהול כספי כללי של תקציב הועד (הכנסות, הוצאות וקופה קטנה).
 • קשר עם המועצה האזורית על כלל מחלקותיה.
 • קשר עם נציג הישוב במליאה.
חברי הועד המקומי הינם:

גילה זולר - יו"ר, מאיר קנטור, נגה זלץ, ניר שמואלי, אורנה גולן .

נציג המושב במליאה במועצה האזורית - תומר זולר.


ועדות המשנה באחריות הועד המקומי ואיושם:


שם הועדה
חברי הועדה
נוער
תומר קינן , נגה שמיר, ורד זולר, רוית כהנשטם, חיים גבסו
תרבות וחגים
אורנה חדד, רותי קינן, ענבל איתן, נועה גולד, אור רוזנברג, סמדר גולן, ורד הורביץ ומור כסיף.
ותיקים
נורית כץ, חיותה שוהם, ענת אבידן, ציפה פרי, חנה פיריץ ויהודית יחזקאל (קרון).
ספריה
חיותה שהם
ארכיון
חנה פיריץ, דליה חנין, ציפה פרי, תקוה כרמל, נורית כץ, צילה ברנשטיין, עמי גלעדי, רוני ומשה מנור.
בית הכנסת
תמי פלישר, אתי זולר, צורי ארביב ויואב צור.
בית עלמין
אמנון חנין, ניר שמואלי ויואב צור
ועדת ביקורת
עמי קרבלוב, אמנון רוזנברג ואבי צורן.
גינון
הדסה גלעדי, אליק אביאלי ועופר גולד.
"שישי באר
טוביני"
תמי בן יעקב, מלכה גולדמן, רונה וואנו, אסנת שמחוני, נעמה פלדמן, יסמין רפמן, שי רחמילביץ, מיטל רחמילביץ, דליה חנין ויעל רחמילביץ.
ביטחון
תומר זולר
ספורטגיא יערי


האגודה החקלאית:


האגודה החקלאית השיתופית מהווה חברה כלכלית של החברים בה. הנהלת האגודה החקלאית פועלת על פי תקנון האגו"ש וכפופה להחלטות האסיפה הכללית. מטרות האגודה, סמכויותיה, ההוראות המנהליות, הסדרים והמועמדים נקבעו בתקנון.

לחברות באגודה מתקבלים על פי המלצת חברי ההנהלה לאחר הגשת בקשה ובאישור האסיפה.


התחומים אשר באחריות הנהלת האגודה השיתופית:

 • מבני מגורים ותעשיה השיכים לאגודה (אחזקה ותפעול).
 • שותפות באיתור צרכים קהילתיים ויוזמות קהילתיות לפיתוח הישוב יחד עם הועד המקומי והשתתפות כספית וניהולית במתן מענה ליוזמות אלו.
 • קליטת משפחות לישוב.
 • העסקת עובדי האגודה ופיקוח על עבודתם.
 • ניהול כספי כולל של תקציב האגודה (הכנסות והוצאות).
 • ניהול קרקעות המושב על פי החלטות האסיפה הכללית.
 • פעילות מול מינהל מקרקעי ישראל, משרד החקלאות, תנועת המושבים ועמותת אדמתי.

חברי הנהלת האגודה הינם:

אליק אביאלי - יו"ר, חיים גבסו, גיא גולן, ניצן חנין, תומר זולר.


האסיפה הכללית:

מתכנסת ע"י ההנהלה ו / או ועדת ביקורת ו / או 30% מבעלי זכות ההצבעה.


ועדת ביקורת:

ועדת ביקורת מונה 2 חברים: עמי קרבלוב ואמנון רוזנברג.

תפקיד הועדה לבדוק את החלטות ההנהלה בהבטי חוקיות וכן לוודא קיומן. בנוסף, לבדוק את קיומן של החלטות האסיפה הכללית.


תחומים וועדות המשנה אשר בתחומי אחריות הנהלת האגודה, מטרותיהן ואיושן:

 • ועדת קרקעות: חברים - אשר גולדמן, רועי שינבוים, אמיר כהן, ישראל שמואלי, עמית אלון, אליק אביאלי. תפקיד הועדה לנהל את הקרקעות החקלאיות של המושב בתאום עם החברים וע"פ דרישות המנהל.
 • אכלוס והרחבה: אשר גולדמן, אליק אביאלי. המטרה - לאכלס את המשבצות הצהובות, להוות איש קשר בין הפונים למושב ולדאוג לפיתוח על פי הנחיות המועצה.
 • מכון המים: מנהל - ניצן חנין. סטניסלב מירצקי. המכון אחראי על אספקת המים לשדות המושב וכן למושב עצמו. תפקידם לדאוג לתחזוקה מיטבית של המערכות ולפחת מינימלי של מים.
 • משפטים: ייצוג, מעקב ומתן מענה בהליכים משפטיים.
 • ועדת מבנים: חברים: עמי גלעדי, גרשון הימן, יואב צור, חן בן יעקב. תפקידה של הועדה לפקח, לאשר ולשמור על חזותם ההסטורית של מבני הציבור, אשר בהם נעשים נסיונות למקסם את הפוטנציאל הכלכלי.