ועדי המושב
הישוב מנוהל על ידי שני ועדים נבחרים:
 1. ועד מקומי בן 5 חברים אשר נבחר פעם ב 5 שנים, בעת הבחירות לראשות המועצה על ידי כלל תושבי המושב. הועד פועל על פי צו המועצות האזוריות, שואב את סמכותו מהמועצה האזורית ופועל בהתאם לתקנות משרד הפנים.
 2. הנהלת אגודה חקלאית שיתופית בת 5 חברים הנבחרת אחת לשנתיים. חבריה נבחרים אישית על ידי כלל חברי האגודה החקלאית השיתופית. ההנהלה פועלת על פי פקודת האגודות השיתופיות.

תפקידי הועדים:

 • קביעת תוכניות עבודה ופיתוח הכפר על פי צרכי הקהילה.
 • קבלת החלטות בתחומים מוניציפליים וחברתיים.
 • ניהול תקציב וקביעת גובה המסים בעקבות מדיניות הועדים והחלטותיהם
 • העסקת בעלי תפקידים על ידי חברי הועדים, שכפופים להם.
 • ביצוע החלטות הועדים תוך עמידה בקשר עם שאר חברי הועד וחברי האגודה
 • קשר למחלקות המועצה.


להלן חלוקת תחומי האחריות בין הועד המקומי להנהלת האגודה החקלאית:


התחומים אשר באחריות הועד המקומי:

 • השירותים המוניציפליים בכפר הניתנים על ידי המועצה ו / או על ידי המושב עצמו.
 • ביקורת על ביצוע השירותים ואיכותם (בטיחות, תברואה, גינון, חשמל ציבורי, דואר, אזורים ציבוריים).
 • ניהול מערך הרכש הקשור באספקת השירותים שבתחום אחריותם.
 • איתור צרכים חברתיים ותרבותיים של התושבים והבאתם לכלל ביצוע.
 • גינון ומים בכל השטחים הציבוריים.
 • העסקת העובדים, פיקוח על עבודתם, יצוג העובדים מול התושבים (מזכירות המושב, חצרן, אנשי נקיון וקבלני משנה).
 • חינוך בלתי פורמלי: תנועת הנוער, תרבות וחגים, חוגים , ספריה, מועדון ותיקים וארכיון.
 • שירותי דת: בית הכנסת, בית העלמין.
 • ביטחון: שמירה, צוות חרום מושבי ושערי המושב.
 • ניהול כספי כללי של תקציב הועד (הכנסות, הוצאות וקופה קטנה).
 • קשר עם המועצה האזורית על כלל מחלקותיה.
 • קשר עם נציג הישוב במליאה.

ועדות המשנה באחריות הועד המקומי :

ועדת נוער, ועדת תרבות, ועדת וותיקים, ועדת סיפריה, ועדת ארכיון, ועדת בית הכנסת, ועדת גינון,

ועדת "שישי באר טוביני", ועדת ביטחון,  ועדת ספורט, ועדת הגיל הרך, ועדת מועדון ביצייה, ועדת בית עלמיןהאגודה החקלאית:


האגודה החקלאית השיתופית מהווה חברה כלכלית של החברים בה. הנהלת האגודה החקלאית פועלת על פי תקנון האגו"ש וכפופה להחלטות האסיפה הכללית. מטרות האגודה, סמכויותיה, ההוראות המנהליות, הסדרים והמועמדים נקבעו בתקנון.

לחברות באגודה מתקבלים על פי המלצת חברי ההנהלה לאחר הגשת בקשה ובאישור האסיפה.


התחומים אשר באחריות הנהלת האגודה השיתופית:

 • מבני מגורים ותעשיה השיכים לאגודה (אחזקה ותפעול).
 • שותפות באיתור צרכים קהילתיים ויוזמות קהילתיות לפיתוח הישוב יחד עם הועד המקומי והשתתפות כספית וניהולית במתן מענה ליוזמות אלו.
 • קליטת משפחות לישוב.
 • העסקת עובדי האגודה ופיקוח על עבודתם.
 • ניהול כספי כולל של תקציב האגודה (הכנסות והוצאות).
 • ניהול קרקעות המושב על פי החלטות האסיפה הכללית.
 • פעילות מול מינהל מקרקעי ישראל, משרד החקלאות, תנועת המושבים ועמותת אדמתי.

האסיפה הכללית:

מתכנסת ע"י ההנהלה ו / או ועדת ביקורת ו / או 30% מבעלי זכות ההצבעה.


ועדת ביקורת:

תפקיד הועדה לבדוק את החלטות ההנהלה בהבטי חוקיות וכן לוודא קיומן. בנוסף, לבדוק את קיומן של החלטות האסיפה הכללית.


תחומים וועדות המשנה אשר בתחומי אחריות הנהלת האגודה, מטרותיהן ואיושן:

 • ועדת קרקעות: חברים - תפקיד הועדה לנהל את הקרקעות החקלאיות של המושב בתאום עם החברים וע"פ דרישות המנהל.
 • אכלוס והרחבה:  המטרה - לאכלס את המשבצות הצהובות, להוות איש קשר בין הפונים למושב ולדאוג לפיתוח על פי הנחיות המועצה.
 • מכון המים:  המכון אחראי על אספקת המים לשדות המושב וכן למושב עצמו. תפקידם לדאוג לתחזוקה מיטבית של המערכות ולפחת מינימלי של מים.
 • משפטים: ייצוג, מעקב ומתן מענה בהליכים משפטיים.